โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และนักศึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและลดปัญหาการ ออกกลางคัน ปีการศึกษา2560