กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วันที่1-3มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม