พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะจำนวน2.หลักสูตร 1.หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 2.หลักสูตรช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร