นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขามร่วมและสถานประกอบการโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม