นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขามเป็นประธานโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 24 มีนาคม
2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม