นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขามเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 24 นาคม
2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม