นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขามเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย การจัดซื้อหนังสือเรียน
อาชีวศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น
2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม