งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี