ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

[pdf-embedder url=”http://www.nac.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/11/IMG_20171108_0001.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://www.nac.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/11/ที่-ศธ-0651.03-688-การประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเ.pdf” title=”ที่ ศธ 0651.03-688 การประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเ”]