1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
เป็นเลิศวิชาการ มีมาตรฐานอาชีพ เด่นคุณธรรม นำชุมชน
2. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“ความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน”
3. พันธกิจ
1. ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ และทักษะวิชาชีพ
2. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
3. ประสานความร่วมมือกับชุมชน
4. อัตลักษณ์
“จิตอาสา พัฒนาชุมชน”
5. เอกลักษณ์
“สถานศึกษาร่มรื่น เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน”