เมื่อวันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2539 ได้มีการประชุมสภาตำบลเนินขาม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม โดยนายมานิต พิมพ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหันคา (ชื่อเดิม) เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแห่งใหม่ ของสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ สนองนโยบายกรมอาชีวศึกษาและแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอในที่ประชุมขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 15957 ตั้งอยู่ที่บ้านดงปอ ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จำนวน 150 ไร่ ให้แก่กรมอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหันคา ที่ประชุมสภาตำบลเนินขามได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่ขัดข้องให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหันคาขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรขยายการศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ โดยเปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ, หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนองความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานของประเทศ จึงประกาศจัดตั้งสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น ในบ้านเลขที่ 219 หมู่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพหันคา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา

  • พุทธศักราช 2541 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาพณิชยการ ระดับ ปวช.
  • พุทธศักราช 2542 เปิดทำการสอนหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาพณิชยการ
  • พุทธศักราช 2543 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ในปีพุทธศักราช 2547 ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  • ในปีพุทธศักราช 2548 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  • ในปีพุทธศักราช 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ในปีพุทธศักราช 2549 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพหันคา เป็นวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
  • ในปีพุทธศักราช 2553 ได้เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยการอาชีพเนินขามมีผู้บริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. นายฉ่ำ หอมจันทร์ 2540 – 2543

2. นายเบ็ญจะ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2543 – 2546

3. นายโอภาส คนทน 2546 – 2549

4. นายสมควร ผึ่งผาย  2550 – 2552

5. นายณรงค์ สมบัติใหม่   2552  – 2554

6. นายปรีชา การัก 2555 – 2556

7. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ปัจจุบัน